Cattle at Sunrise

Storfe

Inge Grimeland

Mobil: 918 75 501

Epost: inge@tema-as.no

Inge.png
spørsmål.png
mineraler.png

Hvorfor mineralskudd?

I konvensjonelle kraftfôrblandinger er det tilsatt ekstra mineraler og vitaminer. Derfor vil dyr  som får kraftfôr i tillegg til fri tilgang på godt grovfôr som regel dekt behovet sitt. Noen  ganger vil det likevel være nødvendig å gi tilskudd:

 

-Helseproblemer som graskrampe, melkefeber, dårlig fruktbarhet, høye celletall

-Smaksfeil i melk (oksydasjonssmak)

-Mye halm i fôret

-Dårlig fôr

-Ensidig fôr

-Bruk av biprodukter

-Lite eller ingen kraftfôrtildeling

-Kjøttfe, ammekyr og raskt voksende okser

-Ungdyr og kviger

-Sinperioden

-Dyr med lav ytelse og sent i laktasjonen

I tillegg kan det være andre situasjoner hvor den vanlige fôrrasjonen kan være mangelfull for  enkelte næringsstoffer. Eksempler:

-I beiteperioden. Saltslikkestein alene er ikke nok, men bedre enn ingenting!

-Etter kalving og frem til bedekking

-Dyr med svært høy ytelse

-Ved redusert/dårlig appetitt

-Ved vitamin- og mineralfattig grovfôr

-Ved miljøskifte

-Stress

-Sykdom

 

Underskudd av mineraler og vitaminer kan føre til nedsatt produksjon, nedsatt fruktbarhet  og nedsatt helsetilstand uten at sykdomstegn vises, i verste fall døde dyr. For lite av  makromineralene Svovel, fosfor, magnesium, natrium, og mikromineralene kobolt og selen  gir redusert fôropptak og dårligere fordøyelse fordi mikrobene i vomma er avhengig av god  nok tilførsel av disse mineralene.

Konvensjonelt kraftfôr er tilsatt:

* mineraler

- kalsium, fosfor, magnesium, natrium, kobber, selen, zink, mangan, jod, kobolt.

* vitaminer

- A, D og E.

Dersom kraftfôret inneholder urea, er det i tillegg tilsatt svovel. I økologisk drift får dyra ofte  mindre kraftfôrmengder og grovfôret er gjerne senere høstet, dermed kan det være  nødvendig med tilskudd av allsidig mineral- og vitaminblanding. Vær obs på at Debio kan  kreve driftsmiddelgodkjenning til økologisk drift, sjekk derfor kravene for hver enkelt  blanding!

Mineralinnholdet i grovfôret varierer med klima, pH i jorda, jordtype, gjødsling og planteart.

Utsettes høstingstiden vil mineralinnholdet også minke. Mineralene er også avhengig av  hverandre, for lite av det ene, fører til at det blir for lite av ett annet. For eksempel  magnesium/kalsium, fosfor/magnesium.

Mangel på Vitamin E og selen -> oksydasjonssmak i melk, redusert immunforsvar, gir mer  mastitt, høyere celletall, fruktbarhetsproblem, muskelskade og tilbakeholdt etterbyrd  Mangel på Magnesium à graskrampe

Mangel på Kalsium -> Melkefeber

Mangel på fosfor -> redusert melkeytelse og skjelettlidelser (rakitt)

Mangel på natrium og klor -> unormal appetitt, gnaging på innredning, nedsatt  almenntilstand.

Mangel på svovel -> redusert fôropptak, mindre produksjon (aminosyrene cystin, cystein og  metionin inneholder svovel, og er derfor nødvendig for oppbygging av mange proteiner)  Mangel på jern à anemi (oppstår på kalv og smågris)

Mangel på jod -> forstyrret vekst, struma og dårligere produksjon av ull på sau

Mangel på kobolt -> anemi, leverbetennelse, B12 vitaminmangel.

Mangel på mangan -> fruktbarhetsproblemer, nedsatt enzymproduksjon

Mangel på molybden -> redusert fordøyelse, men for mye fører til mangel av kobbermangel  hos dyra

Mangel på kobber -> anemi og nedsatt ullproduksjon hos sau (for mye fører til alvorlig  kobberforgiftning)

Mangel på zink -> stor betydning for vekst og melkeytelse.

 

Hvordan unngå mineralmangel

 

-Rett pH i jorda.

Mineralene er lettest tilgjengelig for plantene når pH i jorda er på 6,0-6,5, bortsett fra jern  som vil ha noe lavere pH.

-Balansert gjødsling i enga

Ta alltid utgangspunkt i jordprøvene og en god gjødselplan. Husdyrgjødsel inneholder mye  kalium. Hvis det i tillegg brukes mineralgjødsel med mye kalium (f.eks 18-3-15, 22-2-12, 22-  3-10 osv) kan tilførselen av kalium bli alt for høyt, noe som igjen gir for mye kalium i fôret.  OPTI NS 27-0-0 er derfor et godt gjødsel å bruke der hvor det brukes husdyrgjødsel. Pressaft  inneholder også ofte mye kalium, slik at man skal være obs på det dersom pressafta går i  møkkjelleren eller hvis man bruker denne som gjødsel direkte.

-Ta ut mineralanalyse av surfôret

Dette vil gi deg svar på hvor godt surfôr du har, og om du bør bruke tilskudd.

-Bruk av kraftfôr

Kraftfôr er tilsatt mineraler. Perioder der man gir lite kraftfôr og mye grovfôr kan det oppstå  mangel, og være nødvendig med mineraltilskudd.

-Saltslikkestein

Bruk saltslikkestein for å dekke behovet for natrium og klor (sjekk lokalt om du trenger med  eller uten kobber)

-Mineralblandinger.

Velg en type som dekker behovet i hver besetning.

-Rett tid for høsting.

Ved sen høsting blir mineralene mindre tilgjengelige.

 

Fordeler ved bruk av tilskuddsfôr

-Økt tilvekst og tidligere bedekningsklare kviger

-Tydeligere brunst og færre omløp

-Kortere kalvingsintervall

-Styrke immunapparatet som igjen betyr bedre jurhelse. Lavere celletall i melken og  redusert risiko for tilbakeholdt etterbyrd.

-Bedre utnytting av grovfôret.

 

Nedenfor følger en oversikt over symptomer og hva som kan være årsaken

Lurer du på noe, søk her